Μη τρέχεις στη θάλασσα, άνοιξε τους ορίζοντές σου


1. Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία – Εφαρμογές

Ίδρυμα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Γερμανική Φιλολογία: Θεωρία – Εφαρμογές» (MScin German Philology: Theoryand Applications) με τις εξής ειδικεύσεις:

- Γερμανική Λογοτεχνία – Ελληνογερμανικές σχέσεις στη λογοτεχνία, τον πολιτισμό και τις τέχνες (German Literature – Greek-German Interrelations in Literature, Culture and the Arts)

- Διεπαφές Γλωσσολογίας και Διδακτικής (Interfaces between Linguistics and Didactics).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας έχει ως αντικείμενο τη Γερμανική Φιλολογία, τη θεωρία και τις εφαρμογές της, όπως προσδιορίζεται στις δύο ειδικεύσεις του προγράμματος («Γερμανική Λογοτεχνία -Ελληνογερμανικές σχέσεις στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες» και «Διεπαφές Γλωσσολογίας και Διδακτικής»).

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η ακαδημαϊκή κατάρτιση των φοιτητών, η ανάπτυξη επιστημονικής έρευνας και η παραγωγή νέας γνώσης στα γνωστικά αντικείμενα των ανωτέρω ειδικεύσεων.Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων υψηλού επιστημονικού επιπέδου και στην παραγωγή ερευνητικού έργου με στόχο την εκπαίδευση εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού, ικανού να καλύψει ανάγκες για έρευνα και διδασκαλία υψηλού επιπέδου και να συμβάλει στον τομέα του πολιτισμού.

Αιτήσεις έως: 20/09/2020

 

2. Δίκτυα και Πολυπλοκότητα

Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δίκτυα και Πολυπλοκότητα».

Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η ανάλυση και μοντελοποίηση Δικτύων Μεταφοράς και Επικοινωνίας και Πολύπλοκων Συστημάτων.

Σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στην Ανάλυση και Μοντελοποίηση Πολύπλοκων Συστημάτων σε σχέση με εφαρμογές στα Οικονομικά και Κοινωνικά Δίκτυα, στη Βιολογία Συστημάτων, τα Οικο-Γεωλογικά Συστήματα και Δίκτυα, τη διερευνητική προσομοίωση σε πραγματικά προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, καθώς και η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων υψηλής κατάρτισης, ικανών να συμβάλουν στην εκπαιδευτική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Αιτήσεις έως: 30/09/2020

 

3. Γλωσσολογία: Γλώσσα και Επικοινωνία

Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών

ο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη της γλώσσας, σε επίπεδο θεωρητικής και εφαρμοσμένης ανάλυσης, ως προς τη δομή του γλωσσικού συστήματος και τη χρήση του για επικοινωνιακούς σκοπούς.

Σκοπός του προγράμματος είναι:
α) Η εξειδίκευση των φοιτητών και των φοιτητριών στην επιστήμη της γλωσσολογίας, προσφέροντας μια συνολική θεώρηση της εσωτερικής δομής του γλωσσικού συστήματος και του τρόπου με τον οποίο το σύστημα αυτό τίθεται σε χρήση από τους ομιλητές.
β) Η εκπαίδευση των αποφοίτων στις ερευνητικές αρχές, μεθοδολογία και ανάλυση της γλωσσολογικής επιστήμης και η δημιουργία νέων καταρτισμένων γλωσσολόγων, οι οποίοι θα μπορούν να απασχοληθούν ερευνητικά ή να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας.

Αιτήσεις έως: 05/10/2020

 

4. Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών

Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονική κατάρτιση και η ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα που αφορούν τις τεχνολογίες και τη διαχείριση των θερμοκηπίων και των θερμοκηπιακών καλλιεργειών.

Σκοπός του Προγράμματος είναι:
Α) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που αφορούν τις τεχνολογίες και τη διαχείριση των θερμοκηπίων, τις τεχνικές, τις τεχνολογίες και τη διαχείριση των θερμοκηπιακών καλλιεργειών και την παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών και λαχανοκομικών φυτών.
Β) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα προαναφερόμενα αντικείμενα και οι οποίοι θα μπορούν να συμβάλουν στην τεχνολογική ανάπτυξη του τομέα, να διαχειριστούν τον σύγχρονο εξοπλισμό των θερμοκηπιακών μονάδων και να βοηθήσουν στην παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων και ασφαλών τροφίμων, με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.

Αιτήσεις έως: 16/09/2020

 

5. Οικονομική Επιστήμη

Ίδρυμα: Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη του Παντείου Πανεπιστημίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005, χωρίς δίδακτρα για τους φοιτητές. Διδάσκει σε αυτό το σύνολο των καθηγητών του τομέα Οικονομίας του τμήματος αλλά και καθηγητές από άλλα ΑΕΙ (ΕΜΠ, ΠΑ.ΠΕΙ). Σκοπός του είναι η παραγωγή αποφοίτων με υψηλό βαθμό κατάρτισης στην Οικονομική Επιστήμη και ικανότητα στην ερευνητική εργασία και ποσοτική ανάλυση. Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια τεσσάρων εξαμήνων, εκ των οποίων τα τρία πρώτα περιλαμβάνουν τη διδασκαλία και εξέταση δώδεκα μαθημάτων, ενώ το τελευταίο εξάμηνο αφορά αποκλειστικά στην εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Αιτήσεις έως: 11/09/2020

 

6. Ιστορία της Τέχνης

Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Π.Μ.Σ. στην Ιστορία της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας μέσω της διαμόρφωσης ειδικών στο γνωστικό αντικείμενο της ιστορίας της ευρωπαϊκής και νεότερης
ελληνικής τέχνης, παρέχοντας υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες γνώσεις, εξοικείωση με τις ερμηνευτικές μεθόδους και τις τεχνικές ανάλυσης των έργων τέχνης και καλλιεργώντας παράλληλα τη διεπιστημονική προσέγγιση των προβλημάτων της Ιστορίας της Τέχνης.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί με τη διδασκαλία παραδειγματικών θεμάτων μεγάλης ιστορικής εμβέλειας, να αναδείξει την πολυεδρικότητα τόσο των ίδιων των καλλιτεχνικώνφαινομένων όσο και τη συνθετότητα των μεθόδων προσέγγισής τους.

Αιτήσεις έως: 24/09/2020

 

7. Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής

Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σκοπός του προτεινόμενου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» είναι να καλύψει ένα σημαντικό κενό ερευνητικής κατάρτισης νέων επιστημόνων ενισχύοντας την ικανότητά τους να μελετούν, να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να υλοποιούν έρευνα σε Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής. Το προτεινόμενο ΠΜΣ αναμένεται να έχει καθοριστική συμβολή στην θεωρητική αλλά και πρακτική προετοιμασία μελλοντικών υποψηφίων διδακτόρων αλλά και μελλοντικών επιστημόνων Πληροφορικής με ισχυρό ερευνητικό υπόβαθρο.

Οι στόχοι του προτεινόμενου ΠΜΣ είναι η κατάλληλη προετοιμασία των επιστημόνων που προσανατολίζονται προς μια ερευνητική ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, εξοπλίζοντάς τους με τα κατάλληλα εφόδια για την κάλυψη της ανάγκης αυτής της ελληνικής κοινωνίας και Πολιτείας. Το ΠΜΣ είναι κατάλληλο για προετοιμασία φοιτητών/τριων που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν Διδακτορικές Σπουδές, αλλά και σε αυτούς/ες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες που σχετίζονται με ερευνητικές δεξιότητες (όπως συγγραφή ερευνητικών προτάσεων, , συμμετοχή σε ερευνητικά consortia και επιτροπές κτλ.) χωρίς να απαιτείται Διδακτορικό Δίπλωμα.

Αιτήσεις έως: 11/10/2020

 

8. Εφαρμοσμένη Μηχανική

Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

Στο Πρόγραμμα συνεργάζονται οι Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί να εφοδιάσει με τις αναγκαίες γνώσεις ώστε οι απόφοιτοί του να μπορούν να εργασθούν ως ερευνητές σε Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα, ως στελέχη δηµοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισµών και ως εκπαιδευτικοί µε αυξηµένα προσόντα. Πολλά από τα βασικά μαθήματα του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος είναι αυτά τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τομέα Μηχανικής.

Αιτήσεις έως: 11/09/2020

 

9. Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον

Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η δημιουργία αποφοίτων με γνώσεις υψηλού επιπέδου, οι οποίοι θα γνωρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις στα αντικείμενα των Ατμοσφαιρικών Επιστημών και του Περιβάλλοντος και θα διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για να παράγουν πρωτότυπη έρευνα στα ανωτέρω αντικείμενα και να συμμετέχουν στην επίλυση προβλημάτων και την αντιμετώπιση σχετικών θεμάτων. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα είναι καταρτισμένοι θεωρητικά και πρακτικά σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και σε θέση να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις απαιτήσεις της μελλοντικής τους απασχόλησης σε τομείς που σχετίζονται με τις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και το Περιβάλλον.

Αιτήσεις έως: 18/09/2020

 

10. Ψηφιακές Μορφές Τέχνης

Ίδρυμα: Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση, η έρευνα και ο πειραματισμός στον χώρο των σύγχρονων εικαστικών πρακτικών, μέσω της χρήσης συνδυαστικών χρονοεξαρτώμενων μέσων (time-based media), διαδραστικών, υπολογιστικών, σε συνδυασμό με την συστηματική θεωρητική εμβάθυνση των φοιτητών σε ένα φάσμα γνωστικών πεδίων και αντικειμένων -συναφών προς τη φύση και τον χαρακτήρα αυτών των εικαστικών πρακτικών- τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο στην ιστορική και φιλοσοφικοαισθητική μελέτη αφενός των τεχνικών μέσων (φωτογραφία, κινηματογραφία, βιντεογραφία, ψηφιακά υπολογιστικά συστήματα) και των πολιτισμικών τεχνολογιών, αφετέρου στους τρόπους εικαστικής ιδιοποίησης και χρήσης αυτών στον κοινό τόπο τέχνης, τεχνολογίας και επιστήμης.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει σε επιλεγμένο αριθμό φοιτητών την εικαστική εμπειρία, την απαιτούμενη τριβή με τις πιο πρόσφατες διεργασίες/εξελίξεις στον χώρο των ψηφιακών μορφών τέχνης, την τεχνογνωσία, την μεθοδολογία και την θεωρητική παιδεία που απαιτούνται για την συνεπή ανάπτυξη εικαστικού έργου ή διεπιστημονικής έρευνας με εικαστικό πρόσημο. Μέσω αυτού του βρόχου ανατροφοδότησης μεταξύ εικαστικής πράξης και θεωρητικής εμβάθυνσης διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση του διατομεακού ερευνητικού χαρακτήρα του μεταπτυχιακού προγράμματος και κυρίως της αναστοχαστικής-κριτικής σκέψης, η οποία είναι απαραίτητη στην δημιουργική έκφραση με συνδυαστικά ψηφιακά μέσα. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή ειδικών μεταπτυχιακών εργαστηριακών και θεωρητικών μαθημάτων, έκτακτων σεμιναριακών κύκλων και εντατικών εργαστηρίων πάνω σε ειδικά θέματα, που αποβλέπουν, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, στην απόκτηση ειδίκευσης στην περιοχή της εικαστικής δημιουργίας και έρευνας με ψηφιακά μέσα. Μείζονα ρόλο, καθ’ όλη την διάρκεια της φοίτησης, διαδραματίζει η συνεχής στενή συνεργασία φοιτητών και διδασκόντων (εικαστικών, εργαστηριακών και θεωρητικών), καθώς έτσι επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη υποστήριξη όλων των φάσεων της έρευνας, συγκρότησης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης του εικαστικού πρότζεκτ των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Αιτήσεις έως: 18/09/2020