Με ανοικτές αιτήσεις


1. Βιοηθική

Ίδρυμα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Βιοηθική, που οργανώνεται από τα Τμήματα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ως αντικείμενο την περιοχή της Βιοηθικής. Συγκεκριμένα, αντικείμενό του είναι η διεπιστημονική προσέγγιση των ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με, τις Επιστήμες της Ζωής, τις Ιατρικές εφαρμογές τους και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Βασίζεται στη συνθετική αξιοποίηση της έρευνας που διεξάγεται στη φιλοσοφία, το δίκαιο, τις βιοεπιστήμες και τη βιοτεχνολογία, και την κοινωνιολογία όσον αφορά το γνωστικό πεδίο της Βιοηθικής. Το Δ.Π.Μ.Σ. αποτελεί συνδυασμένη εκπαιδευτική ενέργεια των Τμημάτων Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αιτήσεις έως: 3/09/2020

 

2. Δίκτυα και Πολυπλοκότητα

Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δίκτυα και Πολυπλοκότητα».

Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η ανάλυση και μοντελοποίηση Δικτύων Μεταφοράς και Επικοινωνίας και Πολύπλοκων Συστημάτων.

Σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στην Ανάλυση και Μοντελοποίηση Πολύπλοκων Συστημάτων σε σχέση με εφαρμογές στα Οικονομικά και Κοινωνικά Δίκτυα, στη Βιολογία Συστημάτων, τα Οικο-Γεωλογικά Συστήματα και Δίκτυα, τη διερευνητική προσομοίωση σε πραγματικά προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, καθώς και η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων υψηλής κατάρτισης, ικανών να συμβάλουν στην εκπαιδευτική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Αιτήσεις έως: 30/09/2020

 

3. Διοίκηση Επιχειρήσεων – Master in Business Administration (M.B.A.)

Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με σκοπό την επιμόρφωση και εκπαίδευση επιστημόνων με γνώσεις υψηλής στάθμης, ανάλογες των αναγκών της συγκεκριμένης ειδίκευσης.

Σκοπός του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. είναι :
α. Η προαγωγή γνώσεων στη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών και η ανάπτυξη έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές.
β. Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
γ. Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
δ. Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για αποδοτικό και αποτελεσματικό έλεγχο των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.
ε. Η καλλιέργεια σε επαγγελματικά στελέχη επιχειρήσεων του ενδιαφέροντος και της κατανόησης του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Αιτήσεις έως: 28/08/2020

 

4. Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών

Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονική κατάρτιση και η ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα που αφορούν τις τεχνολογίες και τη διαχείριση των θερμοκηπίων και των θερμοκηπιακών καλλιεργειών.

Σκοπός του Προγράμματος είναι:
Α) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που αφορούν τις τεχνολογίες και τη διαχείριση των θερμοκηπίων, τις τεχνικές, τις τεχνολογίες και τη διαχείριση των θερμοκηπιακών καλλιεργειών και την παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών και λαχανοκομικών φυτών.
Β) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα προαναφερόμενα αντικείμενα και οι οποίοι θα μπορούν να συμβάλουν στην τεχνολογική ανάπτυξη του τομέα, να διαχειριστούν τον σύγχρονο εξοπλισμό των θερμοκηπιακών μονάδων και να βοηθήσουν στην παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων και ασφαλών τροφίμων, με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.

Αιτήσεις έως: 16/09/2020

 

5. Οικονομική Επιστήμη

Ίδρυμα: Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη του Παντείου Πανεπιστημίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005, χωρίς δίδακτρα για τους φοιτητές. Διδάσκει σε αυτό το σύνολο των καθηγητών του τομέα Οικονομίας του τμήματος αλλά και καθηγητές από άλλα ΑΕΙ (ΕΜΠ, ΠΑ.ΠΕΙ). Σκοπός του είναι η παραγωγή αποφοίτων με υψηλό βαθμό κατάρτισης στην Οικονομική Επιστήμη και ικανότητα στην ερευνητική εργασία και ποσοτική ανάλυση. Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια τεσσάρων εξαμήνων, εκ των οποίων τα τρία πρώτα περιλαμβάνουν τη διδασκαλία και εξέταση δώδεκα μαθημάτων, ενώ το τελευταίο εξάμηνο αφορά αποκλειστικά στην εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Αιτήσεις έως: 11/09/2020

 

6. Θεατρικές & Κινηματογραφικές Σπουδές

Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αντικείμενο και σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η από κοινού προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στις ιστορικές και θεωρητικές σπουδές του θεάτρου και του κινηματογράφου και η δημιουργία εξειδικευμένων ερευνητών και ερευνητριών στην κριτική μελέτη και επιστημονική αξιοποίηση του θεάτρου και του κινηματογράφου, καταλλήλως καταρτισμένων να απασχοληθούν σε θέσεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, να συμμετάσχουν σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές που θα τους επιτρέψουν να στελεχώσουν πανεπιστημιακά τμήματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Αιτήσεις έως: 07/09/2020

 

7. Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής

Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σκοπός του προτεινόμενου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» είναι να καλύψει ένα σημαντικό κενό ερευνητικής κατάρτισης νέων επιστημόνων ενισχύοντας την ικανότητά τους να μελετούν, να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να υλοποιούν έρευνα σε Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής. Το προτεινόμενο ΠΜΣ αναμένεται να έχει καθοριστική συμβολή στην θεωρητική αλλά και πρακτική προετοιμασία μελλοντικών υποψηφίων διδακτόρων αλλά και μελλοντικών επιστημόνων Πληροφορικής με ισχυρό ερευνητικό υπόβαθρο.

Οι στόχοι του προτεινόμενου ΠΜΣ είναι η κατάλληλη προετοιμασία των επιστημόνων που προσανατολίζονται προς μια ερευνητική ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, εξοπλίζοντάς τους με τα κατάλληλα εφόδια για την κάλυψη της ανάγκης αυτής της ελληνικής κοινωνίας και Πολιτείας. Το ΠΜΣ είναι κατάλληλο για προετοιμασία φοιτητών/τριων που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν Διδακτορικές Σπουδές, αλλά και σε αυτούς/ες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες που σχετίζονται με ερευνητικές δεξιότητες (όπως συγγραφή ερευνητικών προτάσεων, , συμμετοχή σε ερευνητικά consortia και επιτροπές κτλ.) χωρίς να απαιτείται Διδακτορικό Δίπλωμα.

Αιτήσεις έως: 11/10/2020

 

8. Εφαρμοσμένη Μηχανική

Ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

Στο Πρόγραμμα συνεργάζονται οι Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί να εφοδιάσει με τις αναγκαίες γνώσεις ώστε οι απόφοιτοί του να μπορούν να εργασθούν ως ερευνητές σε Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα, ως στελέχη δηµοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισµών και ως εκπαιδευτικοί µε αυξηµένα προσόντα. Πολλά από τα βασικά μαθήματα του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος είναι αυτά τα οποία υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τομέα Μηχανικής.

Αιτήσεις έως: 11/09/2020

 

9. Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον

Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η δημιουργία αποφοίτων με γνώσεις υψηλού επιπέδου, οι οποίοι θα γνωρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις στα αντικείμενα των Ατμοσφαιρικών Επιστημών και του Περιβάλλοντος και θα διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για να παράγουν πρωτότυπη έρευνα στα ανωτέρω αντικείμενα και να συμμετέχουν στην επίλυση προβλημάτων και την αντιμετώπιση σχετικών θεμάτων. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα είναι καταρτισμένοι θεωρητικά και πρακτικά σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και σε θέση να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις απαιτήσεις της μελλοντικής τους απασχόλησης σε τομείς που σχετίζονται με τις Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και το Περιβάλλον.

Αιτήσεις έως: 18/09/2020

 

10. Επιστήμη Υπολογιστών

Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε κατόχους τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με ουσιώδη συνάφεια αντικειμένου προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., οι οποίοι επιθυμούν να εξειδικευτούν σε συγκεκριμένα ερευνητικά θέματα αιχμής και να θέσουν τις βάσεις για την περαιτέρω ερευνητική τους ενασχόληση με την επιστήμη των υπολογιστών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. θα κληθούν να μελετήσουν ερευνητικά ζητήματα, να πειραματιστούν, να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα των πειραμάτων τους. Πολλοί απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. συνεχίζουν την ερευνητική τους πορεία με εγγραφή σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών.

Στους στόχους του Π.Μ.Σ. συμπεριλαμβάνουμε την παροχή στους φοιτητές την ευκαιρία να έλθουν σε επαφή με τις πλέον πρόσφατες και καινοτόμες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στην επιστήμη των υπολογιστών. Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία παρέχουμε στους φοιτητές τα κατάλληλα εφόδια γνώσεων και δεξιοτήτων για να εξελιχθούν σε ικανούς επιστήμονες και επαγγελματίες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση –πέρα από τη μετάδοση της γνώσης – στην ανάπτυξη της κρίσης, της ερευνητικής διαίσθησης και της ικανότητας των φοιτητών να παρακολουθούν και να αφομοιώνουν τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στην επιστήμη των υπολογιστών.

Αιτήσεις έως: 04/09/2020