Στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας


Στόχος του προγράμματος είναι να καλλιεργήσει στους φοιτητές προηγμένες τεχνικές δεξιότητες και βαθιά κατανόηση της επιστήμης των δεδομένων.

Επιπλέον, το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες ώστε να μπορούν να σχεδιάσουν νέες επιστημονικές μεθόδους που θα ωθήσουν τα όρια αυτού του αναδυόμενου πεδίου. Οι μαθησιακοί στόχοι αλλά και τα προσόντα που θα αποκτήσουν οι φοιτητές έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με εταιρείες και οργανισμούς που εφαρμόζουν στην πράξη αυτές τις τεχνολογίες.

Η επιστήμη των δεδομένων είναι μια εφαρμοσμένη καινοτόμα επιστήμη που επηρεάζει πολλούς τομείς βιομηχανίας (από την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες έως την Ιατρική, τη Δημοσιογραφία και τα Οικονομικά). Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει αναπτύξει συνεργασίες με καθηγητές που προέρχονται από διάφορους βιομηχανικούς τομείς και ένα πρόγραμμα σπουδών που έχει σχεδιαστεί από κοινού με τις βιομηχανίες αυτές. Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει καλά καταρτισμένους επιστήμονες δεδομένων, οι οποίοι θα μπορούν να συλλέγουν προδιαγραφές, να σχεδιάζουν καινοτόμες λύσεις τις οποίες θα μπορούν να εφαρμόζουν και να αξιολογούν.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να:

1.Προσφέρει τις τεχνικές και αναλυτικές δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάκτηση, διαχείριση, ανάλυση, και εξαγωγή γνώσης από ετερογενείς πηγές δεδομένων. Θα αναπτυχθούν κρίσιμες δεξιότητες οι οποίες θα βοηθήσουν τους φοιτητές να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τον κατάλληλο αγωγό ανάλυσης δεδομένων. Οι φοιτητές θα μπορούν να συλλέγουν προδιαγραφές, να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν λύση ανάλυσης δεδομένων.

2.Προσφέρει τα απαραίτητα μαθηματικά θεμέλια που θα επιτρέψουν στους φοιτητές να διαμορφώσουν και να συνθέσουν κατάλληλα μοντέλα επιστήμης δεδομένων και να εφαρμόσουν τεχνικές βελτιστοποίησης αντιμετωπίζοντας τις διάφορες προκλήσεις της ανάλυσης δεδομένων.

3.Δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες προγραμματισμού για δεδομένα σε διάφορα πεδία εφαρμογής και να αντιμετωπίσουν πιθανές προκλήσεις (Δεδομένα Μεγάλου Όγκου, Θορυβώδη Δεδομένα, κλπ.).

4.Προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αξιολογήσουν και να αναπτύξουν λύσεις σε θέματα ιδιωτικότητας, ηθικής και δεοντολογίας που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της αναλυτικής δεδομένων.

5.Αποκτήσει ο φοιτητής επίγνωση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ένας επαγγελματίας όταν μεταβαίνει από τη θεωρία στην πράξη και να γνωρίζει πώς να ξεπεράσει αυτές τις προκλήσεις. Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα έχει αναπτύξει συνεργασίες με από διάφορους βιομηχανικούς τομείς.

6.Δώσει την ευκαιρία στον σπουδαστή να δουλέψει με πραγματικό κόσμο και πραγματικά δεδομένα σε συνεργασία με βιομηχανικούς συνεργάτες. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο όπως η βαθιά μάθηση και η ενισχυτική μάθηση.

7.Προετοιμάσει τους φοιτητές ώστε να μπορέσουν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στην επιστήμη των δεδομένων ή σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο όπου απαιτούνται δεξιότητες επιστήμης των δεδομένων (π.χ. βιοπληροφορική, υπολογιστική κοινωνική επιστήμη, δημοσιογραφία βάσει δεδομένων, κτλ).

8.Καλλιεργήσει μια συνείδηση κοινωνικής ευθύνη και ικανότητες ανεξάρτητης μάθησης.

Κριτήρια Εισδοχής

Γενικά:
Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα εξεταστούν μόνο από υποψηφίους που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια εισδοχής, όπως περιγράφονται παρακάτω:

-Προπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θετικές (και συναφείς με αυτές) επιστήμες όπως: Επιστήμη Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών, Μαθηματικών, Φυσικής, Βιολογίας, Οικονομικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο (π.χ. αμερικανικό, ευρωπαϊκό ή άλλο αναγνωρισμένο ισοδύναμο τίτλο) με γενικό μέσο όρο τουλάχιστον 2.5. Αιτήσεις υποψηφίων με χαμηλότερο γενικό μέσο όρο μπορεί μελετηθούν κατ’ εξαίρεση.

-Οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά βασικών γνώσεων (όπως πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο ίδρυμα ή άλλο είδος τεκμηρίωσης) προγραμματισμού (βασικές αρχές) και μαθηματικών (πιθανότητες ή/και στατιστική ή/και γραμμική άλγεβρα ή/και ανάλυση) εκτός αν αυτό το υπόβαθρο είναι προφανές από τη λίστα μαθημάτων των προηγούμενων σπουδών τους.

-Γνώση Αγγλικής Γλώσσας: Οι σπουδαστές πληρούν τα κριτήρια γνώσης Αγγλικής γλώσσας αν το πρώτο τους μάθημα διδάσκεται στην αγγλική γλώσσα. Διαφορετικά, θα πρέπει να παρουσιάσουν κάποιο από τα ακόλουθα αποδεικτικά: TOEFL (<=550 paper-based/<=213 computer-based) ή GCSE "O" Level (<=C)) ή IELTS (<=6,0). Εναλλακτικά, μπορούν να παρακαθήσουν στην εξέταση αξιολόγησης ENGL-100 του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Ειδικά:

-Συμπληρωμένη αίτηση.

-Βιογραφικό σημείωμα που αναφέρει τις σπουδές του υποψηφίου, την ακαδημαϊκή και την επαγγελματική εμπειρία, δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν), βραβεία κ.λπ.

-Κατάλογος μαθημάτων και βαθμοί των προηγούμενων σπουδών. Ο υποψήφιος πρέπει να υπογραμμίσει τα μαθήματα που αποδεικνύουν τη βασική γνώση του προγραμματισμού και των μαθηματικών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοια μαθήματα, ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να υποβάλει τεκμήρια / πιστοποιητικά από αναγνωρισμένους οργανισμούς που αποδεικνύουν αυτή του τη γνώση.

-Συστατικές επιστολές: Δύο συστατικές επιστολές.

-Προσωπική Έκθεση: Μια επιστολή που περιγράφει τις ικανότητες και δυνατά σημεία του υποψηφίου και παραθέτει τις σκέψεις του σχετικά με τις προσδοκίες του από το πρόγραμμα σπουδών και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας του μέσα και μετά από αυτό.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ