Μεταπτυχιακά προγράμματα, Εκπόνηση Δ.Δ., Έρευνα


Στην ηλεκτρονική σελίδα του τμήματος σπουδών έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη του Ιδρύματος Παιδείας & Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (ΙΠΕΠ) αναφορικά με τα προγράμματα υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Η προκήρυξη αφορά σε:

– Α. Μεταπτυχιακές Σπουδές, για πτυχιούχους/-εκ ή τελειόφοιτους/-ες που μπορούν να υποβάλλουν στο Ίδρυμα βεβαίωση περάτωσης σπουδών και τελική αναλυτική βαθμολογία έως την 1η Ιουνίου 2020 ή Β. Εκπόνηση Διδακορικής Διατριβής, στην Ελλάδα (6 θέσεις, 6000 ευρώ έκαστη)

– Α. Μεταπτυχιακές Σπουδές, για πτυχιούχους/-ες ή τελειόφοιτους/-ες που μπορούν να υποβάλλουν στο Ίδρυμα βεβαίωση περάτωσης σπουδών και τελική αναλυτική βαθμολογία έως την 1η Ιουνίου 2020 ή Β. Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής, στο εξωτερικό (8 θέσεις, 12000 ευρώ έκαστη)

– Ερευνα, για κατόχους διδακτορικής διατριβής (4 θέσεις, 6000 ευρώ έκαστη)

– Ερευνα στον τομέα της Ιστορίας (Πρωτοβουλία 1821-2021) και ειδικότερα σε άγνωστες και ιδιαίτερες πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης (4 θέσεις, 6000 ευρώ έκαστη), για κατόχους διδακτορικής διατριβής

– Μεταπτυχιακές Σπουδές ή Έρευνα στον τομέα της Φιλολογίας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (στη μνήμη Νίκου Νικολάου), για μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες ή Υ.Δ. ή κατόχους διδακτορικής διατριβής

– Μεταπτυχιακές Σπουδές ή Έρευνα στον τομέα της Εδαφομηχανικής, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό (στη μνήμη Σταύρου Χριστούλα) για μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες ή Υ.Δ. ή κατόχους διδακτορικής διατριβής.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 24.4.2020, με δημιουργία λογαριασμού χρήστη στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Τα απαιτούμενα, κατά υποτροφία/κατηγορία υποψηφίων, δικαιολογητικά υποβάλλονται ταχυδρομικά ή στη Γραμματεία του Ιδρύματος έως την ανωτέρω ημερομηνία (+5 ημέρες).
 
Επισημαίνεται ότι στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης υποτροφίας μεταπτυχιακών σπουδών περιλαμβάνεται επιστολή αποδοχής από Πανεπιστημιακό Ιδρυμα, η οποία ωστόσο μπορεί να κατατεθεί και έως την 1η Ιουνίου 2020.