Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους


Oι φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) έχουν δικαίωμα για ελεύθερη είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που ανήκουν στο Δημόσιο. Τη Γνωμοδότηση αυτή εξέδωσε το Ε τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μετά από το ερώτημα του Υπουργείου Πολιτισμού αν η 99/2001 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία «δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του άρθρου 29 του Ν. 1268/1982 στους φοιτητές του Ε.Α.Π», εξακολουθεί να ισχύει και, σε αποφατική περίπτωση, αν οι φοιτητές του Ε.Α.Π. απαλλάσσονται από την καταβολή αντιτίμου εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που ανήκουν στο Δημόσιο κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παρ. 2 εδ.β της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ ΔΜ/ ΤΑΜΣ/Φ32-Φ56/ 226261/ 135785/7473/4873/7-7-2016 Κ.Υ.Α. «Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα μνημεία, οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο».  

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΝΣΚ) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 160/2018 Ερμηνεία των διατάξεων. 

7. Από τις πρoεκτεθείσες διατάξεις του του ν.2552/1997 συνάγεται ότι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανήκει στα Α.Ε.Ι της χώρας, είναι Ν.Π.Δ.Δ, αυτοτελές και αυτοδιοικούμενο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο ανήκει στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και παρέχει, όπως και τα λοιπά Α.Ε.Ι., προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση και επιμόρφωση. Διαφέρει από τα λοιπά Α.Ε.Ι α) ως προς τον τρόπο παροχής της ανωτέρω εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, η οποία παρέχεται από απόσταση, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας, β) ως προς την ηλικία των φοιτητών του, απευθυνόμενη σε άτομα ηλικίας μεγαλύτερης των 23 ετών και μέχρι 45, τα οποία και προτιμώνται στην εγγραφή τους ως φοιτητές στο Ε.Α.Π χωρίς εξετάσεις (άρθρο 5 παρ. 5 του Ν. 2552/1997) και γ) ως προς την επιβάρυνση των φοιτητών για την απόκτηση του εκπαιδευτικού υλικού και την εν γένει συμμετοχή τους στις δαπάνες που συνδέονται με την εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. 

Περαιτέρω, από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 53 παρ. 1 γ) του ν.4009/2011 με τις οποίες προβλέπεται η παροχή διευκολύνσεων για τις μετακινήσεις των φοιτητών σε όλη τη διάρκεια του έτους και τα αναγκαία μέσα για την πολιτιστική τους καλλιέργεια και ψυχαγωγία και του άρθρου 80 παρ.4β του ν. 4009/2011, όπως ισχύει, στις οποίες ορίζεται ότι οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν και για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο(ΕΑΠ), συνάγεται ότι η παροχή διευκολύνσεων και των αναγκαίων μέσων για την πολιτιστική καλλιέργεια και ψυχαγωγία των φοιτητών αφορά και τους φοιτητές του Ε.Α.Π. 8. 

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.2 εδ. β της ανωτέρω Υ.Α απαλλάσσονται από την καταβολή αντιτίμου εισόδου οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων χωρίς καμία περαιτέρω διάκριση μεταξύ των φοιτητών του ΕΑΠ και αυτών των άλλων ΑΕΙ. Περαιτέρω, από την επισκόπηση των διατάξεων του άρθρου 3 της άνω Υ.Α, σύμφωνα με τις οποίες απαλλάσσονται από την καταβολή αντιτίμου εισόδου στους ανωτέρω χώρους δεκαεπτά κατηγορίες προσώπων, συνάγεται ότι κριτήρια της απαλλαγής, πέραν της κατά τεκμήριο οικονομικής αδυναμίας κάποιων από αυτά, είναι η ιδιότητά τους (δημοσιογράφοι, συνοδοί εκπαιδευτικοί, υπάλληλοι του ΥΠΠΟΑ και ΤΑΠ κ.α.) ή/και ο σκοπός τον οποίο επιδιώκει η εν λόγω απαλλαγή ο οποίος είναι, πλην άλλων, η προσέλκυση του ενδιαφέροντος γενικά των μαθητών και φοιτητών να γνωρίσουν από κοντά την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας και κατ’ επέκταση να συμβάλλουν στην ανάδειξη και την προστασία της. 

Τέλος, ούτε το γεγονός ότι οι φοιτητές του ΕΑΠ συμμετέχουν στις δαπάνες για την εξ αποστάσεως διδασκαλία τους οδηγεί σε διαφορετική κρίση, δηλαδή ότι δεν επιτρέπεται η ελεύθερη είσοδός τους σε αρχαιολογικούς χώρους μουσεία και μνημεία που ανήκουν στο Δημόσιο αφού, βάσει της υπουργικής αποφάσεως, για την ελεύθερη είσοδο στους χώρους αυτούς αρκεί η ιδιότητα του φοιτητή Α.Ε.Ι. την οποία, χωρίς αμφιβολία, έχει και ο φοιτητής του ΕΑΠ. IV. Απάντηση. 9. Κατ΄ ακολουθία των ανωτέρω κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος στο τεθέν ερώτημα αρμόζει η απάντηση ότι οι φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου έχουν δικαίωμα για ελεύθερη είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που ανήκουν στο Δημόσιο 

Η γνωμοδότηση ΝΣΚ