Για φιλολογικές σπουδές.


Το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, με ημερομηνία έναρξης 1 Οκτωβρίου 2018, το δέκατο τρίτο πρόγραμμα υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της ημεδαπής.

Το Ίδρυμα θα χορηγήσει δύο υποτροφίες διετούς διαρκείας που φέρουν τον τίτλο “Υποτροφία ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ και JULES DASSIN” σε αποφοίτους ελληνικών ΑΕΙ στους τομείς:

α) Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία και Πολιτισμός και

β) Μεσαιωνική και Νεότερη Φιλολογία.

Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των 600 € μηνιαίως.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

α. Να έχεις την ελληνική ιθαγένεια ή να είσαι Έλληνας το γένος.

β. Να μην έχεις υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας σου κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως.

γ. Να έχεις πτυχίο ελληνικού ή ισοτίμου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του εξωτερικού με ελάχιστο βαθμό 8 (ή ισότιμη βαθμολογία αλλοδαπού ΑΕΙ) και μεταπτυχιακό δίπλωμα με βαθμό Άριστα (ή ισότιμη βαθμολογία αλλοδαπού ΑΕΙ).

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση (συντάσσεται από τον αιτούντα).

β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα.

γ. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.

δ. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος.

ε. Δύο συστατικές επιστολές: μία από τον επόπτη καθηγητή και μία από άλλο διακεκριμένο καθηγητή του μεταπτυχιακού προγράμματος του υποψηφίου ή από ερευνητή επιστημονικού ιδρύματος συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της διατριβής.

στ. Συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση για το αντικείμενο της διατριβής.

ζ. Κατάλογος δημοσιεύσεων (αν υπάρχουν).

η. Επίσημα διπλώματα-αποδεικτικά ξένων γλωσσών.

θ. Βεβαίωση από το οικείο Πανεπιστημιακό Τμήμα ότι ο υποψήφιος έγινε δεκτός για την εκπόνηση διδακτορικού.

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018

Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις εδώ.