Αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016


Αρχής γενομένης από το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016

 

Με το Άρθρο δεύτερο του Ν. 4396/2016 (ΦΕΚ 111/Α/8-6-2016) το υπουργείο παιδείας αναβαθμίζει σε τριετή τη φοίτηση στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών από το 2015-2016

 

1. Η παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 4361/2016 (Α΄10), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η τριετής φοίτηση στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) άρχεται από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και καταλαμβάνει τους εισαχθέντες στις ΑΣΣΥ κατά το ως άνω ακαδημαϊκό έτος.»

2. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κατά συνέπεια η σχετική τροπολογία αφορά και τους υφιστάμενους πρωτοετείς των συγκεκριμένων σχολών.