Κατατακτήριες εξετάσεις ΑΕΙ: Πότε θα διεξαχθούν - Ποια τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Πότε θα διεξαχθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις των ΑΕΙ - Ποια είναι τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά

Κείμενο: Ναταλία ΠετρίτηΑπό 1 έως και 20 του Δεκέμβρη αναμένεται να διεξαχθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή των ενδιαφερόμενων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Για την συμμετοχή στις εξετάσεις, απαραίτητα είναι συγκεκριμένα δικαιολογητικά.


Τα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
  2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Πρόγραμμα εξετάσεων

Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής του Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Η υποχρέωση των πτυχιούχων ΑΕΙ να καταβάλουν παράβολο για τη συμμετοχή τους ως υποψήφιοι στις κατατακτήριες εξετάσεις των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, έχει καταργηθεί.

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου ΑΕΙ.

Πηγή: AlfaVita