Οι θέσεις για την ισοδυναμία ΑΕΙ-Κολλεγίων, το ανώτατο όριο φοίτησης, την Πανεπιστημιακή αστυνομία και το αίτημα για χρηματοδότηση


Η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ., στην υπ. αριθ. 43/19-1-2021 Έκτακτη Συνεδρίασή της, συζήτησε τις βασικές αρχές του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» και ομόφωνα εκφράζει τις παρακάτω θέσεις:

1) Η δυσμενής υφιστάμενη κατάσταση, την οποία καλούμαστε ως περιφερειακό και πολυεδρικό Πανεπιστήμιο να λάβουμε υπ’ όψη στη λειτουργία μας, αλλά και  στην εφαρμογή του νέου συστήματος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, έχει ιδιαίτερα επιβαρυνθεί από τα ακόλουθα:  

- την άμετρη και χωρίς αξιολόγηση Πανεπιστημιοποίηση  των Τ.Ε.Ι.,

 - την άκριτη αναγνώριση της «επαγγελματικής ισοδυναμίας» των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων Κολλεγίων και 

- την χωρίς κατάλληλο νομικό πλαίσιο, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, λειτουργία των Κολλεγίων και των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών στη χώρα μας (απουσία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, αξιολόγησης των διδασκόντων, κριτηρίων εισαγωγής των  σπουδαστών κ.ά.) 

2) Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (άρθρα 1-7 του νομοσχεδίου), επιχειρώντας να αντιμετωπίσει πραγματικές και σημαντικές στρεβλώσεις του παρελθόντος,  προκαλεί  έντονη ανησυχία στο Δ.Π.Θ., καθώς η εφαρμογή του απειλεί τη βιωσιμότητα των Τμημάτων του Ιδρύματος, ενώ  θα πρέπει επιτακτικά να θεσπιστούν  μέτρα και ρυθμίσεις για τον περιορισμό των αρνητικών επιδράσεών του στα περιφερειακά Πανεπιστήμια.  Το Δ.Π.Θ θεωρεί ότι η υποβολή μηχανογραφικού δελτίου σε δύο φάσεις είναι στη σωστή κατεύθυνση, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνεται σεβαστός από το Υπουργείο ο προτεινόμενος αριθμός εισακτέων που θα δηλώνει το κάθε Τμήμα και θα υπάρξει άμεση ρύθμιση των μετεγγραφών και μετακινήσεων.  Η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ. πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει ειδική πρόνοια για τα περιφερειακά Πανεπιστήμια. Η  κατανομή της χρηματοδότησης πρέπει να διασφαλίζει την κάλυψη των ανελαστικών δαπανών που απαιτούνται ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτητών, για τη λειτουργία κάθε Α.Ε.Ι., διασφαλίζοντας ότι ο αριθμός εισακτέων φοιτητών προκύπτει από την αναλογία φοιτητών ανά διδάσκοντα σε όλα τα αντίστοιχα Τμήματα της επικράτειας. 
 

3) Όσον αφορά τις ρυθμίσεις θεμάτων φοίτησης και συγκεκριμένα τον καθορισμό ανώτατου ορίου φοίτησης ν + (ν/2) στο άρθρο 25, η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ. εκφράζει τις επιφυλάξεις της σχετικά με το αν το συγκεκριμένο μέτρο αποτελεί δόκιμο και αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης των λιμναζόντων φοιτητών και θεωρεί ότι μία τέτοια ρύθμιση θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα συνολικότερο πλαίσιο που θα διασφαλίζει τη βέλτιστη ροή φοίτησης. Σε κάθε περίπτωση, όμως, απαιτείται χρόνος προσαρμογής, ώστε να προετοιμαστούν σχετικά τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

4) Σε σχέση με την Πολιτική Ασφάλειας στα Α.Ε.Ι. και τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, η Σύγκλητος θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η ενίσχυση των δομών φύλαξης των Πανεπιστημίων, υπό την προϋπόθεση αύξησης της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.  Πρόσθετα, η Σύγκλητος εκφράζει την αντίθεσή της, με την ύπαρξη, εντός του χώρου των Πανεπιστημίων, Ομάδων που στελεχώνονται από κατώτερους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ και ειδικούς φρουρούς, με παρουσία – έδρα  εντός των  Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, και αναφέρονται στην ΕΛ.ΑΣ. Κρίνεται επιβεβλημένη η ειδική εκπαίδευση και κατάρτιση των αστυνομικών  της ΕΛ.ΑΣ, σε περίπτωση που χρειαστεί, έπειτα από πρόσκληση των αρμόδιων θεσμικών οργάνων του Πανεπιστημίου, να επιχειρήσουν στους χώρους του Πανεπιστημίου, ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν υπόψη τους τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα που διέπει τη λειτουργία της πανεπιστημιακής κοινότητας

5) Τέλος, η Σύγκλητος του Δ.Π.Θ. θεωρεί ότι ορισμένες από τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στο μέρος Γ΄ του Νομοσχεδίου (Τροποποιήσεις του Ποινικού κώδικα) δεν συνάδουν με τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, ενώ κάποιες από αυτές προβλέπονται ήδη σε Εσωτερικούς Κανονισμούς λειτουργίας Τμημάτων ή Α.Ε.Ι.