Αναλυτικά η απόφαση της Συγκλήτου


Οι εξετάσεις του Χειμερινού Εξαμήνου θα διενεργηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ήδη ανακοινωθεί από τις Σχολές και τα Τμήματα. Ισχύει η προηγούμενη απόφαση της Συγκλήτου (από 22.12.2020), η οποία προέβλεπε εξ αποστάσεως εξετάσεις και έναρξη της εξεταστικής περιόδου, κατά περίπτωση, την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου ή την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου 2021.

Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης διευκρινίζονται, επιπροσθέτως, τα εξής:

1. Τα εργαστηριακά μαθήματα, των οποίων η παρακολούθηση απαιτεί φυσική παρουσία και των οποίων η διδασκαλία δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/1/21, είναι δυνατόν να μην εξεταστούν στο πλαίσιο της εν λόγω εξεταστικής. Με απόφαση του Τμήματος ή της Σχολής θα είναι δυνατή η μεταφορά τους στο Εαρινό Εξάμηνο, ώστε η εξέτασή τους να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας τους. Η ρύθμιση αυτή δεν αφορά στους επί πτυχίω φοιτητές ούτε στους φοιτητές οι οποίοι έχουν ασκηθεί σε αυτά τα εργαστήρια σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι εξετάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά στην εξεταστική του Φεβρουαρίου. 

2. Σε ειδικές περιπτώσεις μαθημάτων, τα οποία από τη φύση τους δεν είναι δυνατό να εξεταστούν με εξ αποστάσεως μεθόδους, το Τμήμα ή η Σχολή δύναται, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του διδάσκοντος, να αποφασίσει μεταφορά της εξέτασής τους εντός του Εαρινού Εξαμήνου, και σε κάθε περίπτωση πριν την εξεταστική του Ιουνίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν. Η μεταφορά της εξεταστικής σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις θα εγκριθεί και από τη Σύγκλητο.

3. Η μεταφορά της εξέτασης των μαθημάτων κατά τα ανωτέρω δεν θα οδηγήσει σε απώλεια εξεταστικής και δεν θα επηρεάσει το πρόγραμμα της εξεταστικής του Ιουνίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21.

4. Όπως και κατά τις εξ αποστάσεως γραπτές εξετάσεις του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, η ταυτοπροσωπία και η επιτήρηση των φοιτητών που συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως γραπτές εξετάσεις, πραγματοποιείται με οπτική επαφή από επιτηρητές, οι οποίοι διαχωρίζουν τους φοιτητές σε μικρές ομάδες. Δεν πραγματοποιείται τήρηση, συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με ηλεκτρονικά μέσα. Οι φοιτητές οφείλουν να είναι συνεχώς συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και να βρίσκονται σε αδιάλειπτη οπτική επαφή με τον διδάσκοντα και τον επιτηρητή. Τα μέτρα αυτά εξασφαλίζουν σε υψηλό βαθμό τόσο το αδιάβλητο και την αξιοπιστία των εξετάσεων, όσο και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ίση μεταχείριση.

5. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες φοιτητές δηλώσουν αδυναμία συμμετοχής στις γραπτές εξ αποστάσεως εξετάσεις, λόγω έλλειψης των αναγκαίων τεχνολογικών μέσων, το Τμήμα οργανώνει, σε συνεννόηση με τους εμπλεκομένους (διδάσκοντες και εξεταζομένους), προφορικές εξ αποστάσεως εξετάσεις για τους συγκεκριμένους φοιτητές, αφού εξασφαλισθεί η πρόσβαση εκάστου φοιτητή στα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα (υπολογιστής, διαδίκτυο, μικρόφωνο, κλπ). Κατά τις προφορικές εξετάσεις ο διδάσκων εξασφαλίζει ότι δεν θα παρευρίσκεται μόνος του με τον εξεταζόμενο φοιτητή.

6. Η Σύγκλητος επισημαίνει το γεγονός ότι τα μέτρα προστασίας, τα οποία υποχρεώνεται να εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο, καθώς και η απόκτηση των τεχνολογικών μέσων για την εξ αποστάσεως διδασκαλία και εργασία, συνεπάγονται ένα μεγάλο κόστος με το οποίο επιβαρύνεται το Ίδρυμα εις βάρος άλλων σημαντικών αναγκών του. Ζητά, συνεπώς, από την Πολιτεία να εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των έκτακτων αυτών δαπανών.

7. Η Σύγκλητος καλεί το Υπουργείο να μεριμνήσει ώστε οι εταιρείες ταχυμεταφορών, τηρώντας τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, να ολοκληρώσουν, όπου αυτό δεν έχει συμβεί, την παράδοση των συγγραμμάτων σε όλους τους φοιτητές το αργότερο μέχρι τις 20 Ιανουαρίου.

8. Εξυπακούεται ότι, αν οι επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέψουν και εκδοθεί σχετική ΚΥΑ, θα υπάρχει η δυνατότητα και για εξετάσεις δια ζώσης, τηρουμένων φυσικά όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων (όπως πραγματοποιήθηκαν ήδη σε προηγούμενες εξεταστικές), χωρίς να μεταβληθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων.