Η νέα ημερομηνία και τα δικαιολογητικά που χρειάζεσαι


Τα Τμήματα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΑΠΘ) και Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΔΠΘ) προκηρύσσουν σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2020–2021 στο "Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών" (ΔΠΜΣ) :                                                                               

 «ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ  ΚΑΙ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ  ΙΑΤΡΙΚΗ».

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τέσσερα (4) εξάμηνα παρακολούθησης στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Κατηγορίες εισακτέων

Στο ΔΠΜΣ «Βλαστοκύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Χημείας, Νοσηλευτικής, Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων,  καθώς και πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων μπορεί να κριθεί απαραίτητη για τους αποφοίτους Τμημάτων με μικρότερη συνάφεια γνωστικού αντικειμένου, μετά από απόφαση της ΕΔΕ. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΔΠΜΣ.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά ΠΜΣ, που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Επίσης το ΔΠΜΣ μπορεί να δέχεται ως ακροατές και ακροάτριες άτομα τα οποία ανήκουν στις κατηγορίες των υποψηφίων για φοίτηση, επιθυμούν να παρακολουθήσουν μέχρι τρία (3) επιμέρους μαθήματα (μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΔΕ και του διδάσκοντα του κάθε μαθήματος) χωρίς να έχουν εισαχθεί στο ΔΠΜΣ. Οι ακροατές και ακροάτριες δε θα μπορούν να  λάβουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, αλλά μόνο βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος.

Αριθμός εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε σαράντα (40) φοιτητές με δυνατότητα τροποποίησης του αριθμού, ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τις δυνατότητες του ΔΠΜΣ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται επιπλέον και όλοι οι ισοβαθμίσαντες υποψήφιοι.

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά  τους στη γραμματεία του ΔΠΜΣ έως Παρασκευή 25/9/ 2020 σε ηλεκτρονική μορφή.  Για την αίτηση συμμετοχής χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση συμμετοχής στο ΔΠΜ (βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού), συνοδευόμενη από σύντομο υπόμνημα αιτιολόγησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στο υπόμνημα θα αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να αναλάβει σπουδές στο ΔΠΜΣ.

 β) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος με αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση που το πτυχίο χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής).

γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων ή/και μεταπτυχιακών σπουδών.

δ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται οι σπουδές , η επαγγελματική ή/και η διδακτική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

 ε) Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για το ΔΠΜΣ απαραίτητη θεωρείται, εκτός της ελληνικής, η γνώση της αγγλικής, Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από με τους εξής τρόπους: Ι) Με αποδεικτικό γνώσης της γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ, ή ΙΙ) TOEFL με τουλάχιστον 87 μονάδες στο Internet-based test, ή ΙΙΙ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ), ή ΙV) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Για τους αλλοδαπούς μη κατόχους τίτλου ελληνόφωνης εκπαίδευσης απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ ή ελληνικό Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόφωνου Πανεπιστημιακού Τμήματος. Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση της γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

 Για τη γνώση σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ ή τίτλος σπουδών αναγνωρισμένου ιδρύματος.

 στ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.

ζ) Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.

Επιλογή υποψηφίων

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 4500 ευρώ (συνολική φοίτηση) και θα καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις: η πρώτη κατά την αρχική εγγραφή στο ΔΠΜΣ, η δεύτερη πριν από την έναρξη του Β΄ εξαμήνου και η Τρίτη πριν την έναρξη του Γ εξαμήνου σε ειδικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ.

Οι ακροατές και τις ακροάτριες καταβάλλουν δίδακτρα ύψους 400 ευρώ ανά μάθημα. Σε περίπτωση που κάποιος ακροατής ή ακροάτρια επιλέξει την παρακολούθηση τριών μαθημάτων τότε καταβάλλονται δίδακτρα ύψους 1.000 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες: Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.  τηλ. : 2310 999066, και ώρες 10:30 π.μ-12:30 μ.μ.  ή στην  ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού

http://msc-stemcells-regenerativemedicine.med.auth.gr/

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .