τα δικαιολογητικά που χρειάζονται


Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ-Master) στην «Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση», (M.Sc. In Medical Genetics: Clinical and Laboratory Direction).

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο του 2020 και περιλαμβάνει συνολικά 3 διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση των θεωρητικών μαθημάτων και της πτυχιακής εργασίας.

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ  και συγκεκριμένα: απόφοιτοι Ιατρικών και άλλων Επιστημών Υγείας της ημεδαπής (Νοσηλευτές, Φαρμακοποιοί, κτλ), ή απόφοιτοι άλλων Πανεπιστημιακών Σχολών (Βιολόγοι, Χημικοί, κτλ) καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων. Δεκτοί γίνονται επίσης και Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 30, κατ’ ανώτατο όριο.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1000 ευρώ ανά εξάμηνο.

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας με πιστοποίηση του επιπέδου Β2.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από: 29/6/2020 έως 14/8/2020

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση Συμμετοχή

2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών

3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών

4. Βιογραφικό σημείωμα

5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2

6. Δύο συστατικές επιστολές

7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

8. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι γνωρίζει περί προβλεπόμενης διαγραφής του μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας φοίτησης, χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης.

Και αν υπάρχουν

-Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές.

-Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας.

Oι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να ξεκινήσουν εγκαίρως τη διαδικασία αναγνώρισης του βασικού πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ και να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής, Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», 11527, Αθήνα, Τηλ:2107467468, email: dbellou[at]med.uoa[dot]gr   

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν 14 έως 18/9/2020, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στο ΠΜΣ θα γίνει βάση αξιολόγησης όπως προβλέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό του ΠΜΣ.

Πληροφορίες:

 

• Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://school.med.uoa.gr

 

• Στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Ιατρικής Γενετικής του ΕΚΠΑ: www.iatrikigenetiki.med.uoa.gr

Αίτηση