Τι συμβαίνει στον τομέα της Υγείας και του Φαρμάκου


Στο παρελθόν, η κατάλληλη εκπαίδευση συχνά οδηγούσε σε μία ασφαλή θέση εργασίας. Αυτό δεν ισχύει σήμερα. Μπορούμε να κάνουμε βάσιμες υποθέσεις για μελλοντικές ευκαιρίες, αλλά θα υπάρχει πάντοτε αβεβαιότητα! Είναι σημαντικό να επιδιώκουμε τις σπουδές και το επάγγελμα που αντανακλούν καλύτερα το χαρακτήρα μας και τις τρέχουσες επαγγελματικές ευκαιρίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η επιλογή κατεύθυνσης σπουδών ή επαγγέλματος που θα κάνουν οι νέοι σύμφωνα με τις σημερινές συνθήκες της αγοράς εργασίας δεν εξασφαλίζει τη σταθερή και μόνιμη σταδιοδρομία. Μέχρι να ολοκληρώσουν τις σπουδές σε έναν τομέα που τώρα έχουν επιλέξει, μπορεί τα δεδομένα στην αγορά εργασίας να έχουν αλλάξει, νέα επαγγέλματα να έχουν εμφανιστεί και άλλα επαγγέλματα που είναι ίσως δημοφιλή σήμερα να μην έχουν πια ζήτηση. Οι εκτιμήσεις και προβλέψεις για τη ζήτηση διαφόρων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια είναι ένας από τους παράγοντες που καθορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές.


Πρόσφατες μελέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν δείξει γενικά ότι επαγγέλματα σε ζήτηση θα είναι εκείνα που δεν είναι εύκολο να αντικατασταθούν από την τεχνολογία ή τις αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας, ενώ οι τεχνολογικές αλλαγές θα αυξήσουν τη ζήτηση εργαζομένων με προσόντα υψηλού και μεσαίου επιπέδου.
Πρόσφατα ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),  προχώρησε στην εκπόνηση της παρούσας μελέτης με τίτλο «Ανερχόμενοι επαγγελματικοί τομείς στην Ελλάδα και νέες απαιτούμενες δεξιότητες». 

Το Youth Platform  θα παρουσιάσει την έρευνα σε συνέχειες , προσπαθώντας  από την πλεύρα του να δει την διασύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στους επαγγελματικούς τομείς και στην επαγγελματική εκπαίδευση που υπάρχει στην χώρα μας.

Στον τομέα της Υγείας υπάρχουν σήμερα ευκαιρίες απασχόλησης, τόσο σε ιατρικά επαγγέλματα που σχετίζονται με την εφαρμογή νέων θεραπειών, αλλά και σε παραϊατρικά και νοσηλευτικά επαγγέλματα. Η γήρανση του ελληνικού πληθυσμού, σε συνδυασμό με μια σειρά αναδυόμενες δραστηριότητες στον τομέα της υγείας και της ευεξίας, ανοίγει νέες προοπτικές απασχόλησης στον τομέα. Εν τούτοις, όπως τονίστηκε από συνομιλητές μας, με τη ρευστότητα που χαρακτηρίζει τις δημόσιες πολιτικές υγείας την παρούσα περίοδο, καθώς και με το μεταβατικό στάδιο που θα ακολουθήσει έως τη σταθεροποίηση του νέου πλαισίου, οι όποιες προβλέψεις για την απασχόληση στον τομέα της υγείας συνολικά, είναι σχετικά παρακινδυνευμένες.


Στον κλάδο, όπως προέκυψε από τις συνεντεύξεις, σημειώνεται σημαντική αύξηση εμφάνισης νέων ειδικοτήτων με καλές προοπτικές απασχόλησης, όπως και νέων πεδίων οικονομικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με άλλους κλάδους (π.χ. ο τουρισμός υγείας).
Όσον αφορά στον κλάδο του φαρμάκου, παρατηρείται σχετικά περιορισμένη μείωση της απασχόλησης και της ζήτησης εργαζομένων, παρά την τρέχουσα κρίση της ελληνικής οικονομίας. Οι δε προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου είναι θετικές, αν και την τρέχουσα περίοδο είναι σε εξέλιξη σημαντικές θεσμικές αλλαγές που δυσκολεύουν τις όποιες προβλέψεις.
Όσον αφορά στη ζήτηση σε δεξιότητες, υπάρχουν ήδη σήμερα ανάγκες για τεχνικούς διαφόρων ειδικοτήτων με γνώσεις και εμπειρία στη συντήρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Στην παραγωγή φαρμάκων, αυξάνεται η ανάγκη ανάπτυξης δεξιοτήτων σχετικών με την εφαρμογή κανόνων ορθής παραγωγής.
 
Στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, εντοπίζεται ένα κενό στην εκπαίδευση εκπαιδευτών στον τομέα της υγείας (για διδασκαλία σε επαγγελματικές σχολές), π.χ. στο αντικείμενο της επείγουσας ιατρικής, καθώς και για τους βοηθούς βιολόγου και τους χειριστές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
Αναφέρεται επίσης, ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει και να επαναπροσδιοριστεί το καθεστώς που διέπει την ιδιωτική και τη δημόσια εκπαίδευση στον τομέα της υγείας, καθώς και ότι στην εκπαίδευση νοσηλευτών και βοηθών ιατρικών ειδικοτήτων πρέπει να συνδυαστεί καλύτερα η θεωρία με την πράξη.
Στη συνέχεια αναφέρονται τα επαγγέλματα / ειδικότητες με θετικές προοπτικές, βάσει των συνεντεύξεων, για την επόμενη 5ετία:

-Νοσηλευτές γηριατρικής
-Στελέχη διενέργειας κλινικών μελετών
-Επαγγέλματα υγείας σχετικά με τον έλεγχο και τις δοκιμές νέων φαρμάκων, π.χ. βιολόγοι, φαρμακοποιοί, χημικοί
-Χημικοί ή χημικοί μηχανικοί στην έρευνα και στην παραγωγή φαρμακευτικών και παρα φαρμακευτικών προϊόντων
-Αναλυτές ψηφιακών δεδομένων στον τομέα της υγείας
-Φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές για παροχή υπηρεσιών σε κέντρα αποκατάστασης
-Οικονομολόγοι υγείας
-Γενετιστές και μοριακοί βιολόγοι
-Βοηθοί μοριακών βιολόγων (συνοδευτικά διαγνωστικά τεστ - accompany diagnostics - η ειδικότητα αυτή δεν υπάρχει σήμερα στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης)
-Βοηθοί ακτινολόγου με δεξιότητες στη χρήση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
-Βοηθοί μικροβιολόγου για εξειδικευμένα αιματολογικά εργαστήρια
-Νοσηλευτές με δεξιότητα στην προαγωγή της υγείας π.χ. διατροφικές συμβουλές σε χώρους εργασίας,διαχείριση άγχους, συμβουλές για προφύλαξη από ατυχήματα
-Ιατροί παθολόγοι με εξειδίκευση στην ιατρική εργασίας
-Παθολόγοι κλινικής ανατομίας
-Ψυχολόγοι για υπηρεσίες συμβουλευτικής στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως π.χ. ανασφάλεια, άγχος, εξαρτήσεις, ανεργία κλπ.
-Νοσηλευτές επείγουσας ιατρικής
-Νοσηλευτές μονάδων εντατικής θεραπείας
-Χειριστές σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
-Στελέχη οικονομικής αξιολόγησης φαρμακοθεραπείας
-Φαρμακολόγοι και φαρμακοποιοί στην παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων για τη διατροφή και τη   βοτανοθεραπεία
-Κλινικοί φαρμακοποιοί, π.χ. για παρασκευή ογκολογικών φαρμάκων
-Επαγγέλματα στη φαρμακοβιομηχανία όπως:
    -Χημικοί
    -Χημικοί μηχανικοί
    -Φαρμακοποιοί
    -Παρασκευαστές φαρμάκων
    -Τεχνικοί φαρμάκων