ΠΜΣ στην «Επιμέλεια Εκθέσεων» από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στο τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

Κείμενο: Κατερίνα ΑνδρομιδάΤο Πρόγραμμα θεραπεύει τη μελέτη, ανάλυση, σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση καινοτομιών στον χώρο των εκθέσεων, των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς και προάγει τη θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με τη σημασία των εκθέσεων ως πολιτισμικών φαινομένων. Έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και δίνει έμφαση στην πολυπαραδειγματικότητα και στη συνεργασία επιστημόνων από διαφορετικούς κλάδους. Η εμβέλειά του είναι διευρυμένη, καθώς δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά σε εκθέσεις τέχνης αλλά αφήνει ανοιχτό το πεδίο μελέτης και επιμέλειας πλήθους άλλων ιστορικών και σύγχρονων συλλογών μέσα από τα επιστημολογικά εργαλεία της ιστορίας, της αρχαιολογίας, της λαογραφίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας, της ιστορίας της τέχνης, της αρχιτεκτονικής και των πολιτισμικών σπουδών.

Η λειτουργία του Προγράμματος στηρίζεται στο διδακτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και στις κτηριακές και λοιπές υλικοτεχνικές υποδομές (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, υπολογιστικό κέντρο) του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (ΕΤΕΤ).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Επιμέλεια Εκθέσεων: Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις» είναι το πρώτο και μόνο μεταπτυχιακό που λειτουργεί σε ελληνικό πανεπιστήμιο και εξειδικεύεται στο αντικείμενο της επιμέλειας εκθέσεων, τόσο από θεωρητική όσο και πρακτική (εφαρμοσμένη) άποψη.

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:


Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιμέλεια Εκθέσεων: Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις» που λειτουργεί στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προκηρύσσονται οκτώ (8) θέσεις για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε), για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Το Π.Μ.Σ σκοπό έχει να θεραπεύσει τη μελέτη, ανάλυση, σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση καινοτομιών στον χώρο των εκθέσεων, των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς και να προαγάγει τη θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με τη σημασία των εκθέσεων ως πολιτισμικών φαινομένων. Το Πρόγραμμα έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και δίνει έμφαση στην πολυπαραδειγματικότητα και τη συνεργασία επιστημόνων από διαφορετικούς κλάδους. Η εμβέλειά του είναι διευρυμένη, καθώς δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά σε εκθέσεις τέχνης, αλλά αφήνει ανοιχτό το πεδίο μελέτης και επιμέλειας πλήθους άλλων ιστορικών και σύγχρονων συλλογών μέσα από τα επιστημολογικά εργαλεία της ιστορίας, της αρχαιολογίας, της λαογραφίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας, της ιστορία της τέχνης, της αρχιτεκτονικής και των πολιτισμικών σπουδών.

Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψήφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι των ιδίων τμημάτων, οι οποίοι με το πέρας του ακαδημαϊκού έτους, συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους.

Η διαδικασία επιλογής διενεργείται υπό την ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) και περιλαμβάνει τα εξής:

- Γραπτές εξετάσεις στην ξένη γλώσσα (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής ή Ιταλικής) σε θέματα ορολογίας σχετικής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

- Γραπτές εξετάσεις σε θέματα σχετικά με: α. την ιστορία των εκθεσιακών πρακτικών, β. τις σύγχρονες τάσεις και πρακτικές στην επιμέλεια εκθέσεων και γ. την πολιτιστική διαχείριση.

- Αξιολόγηση προφορικής συνέντευξης.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματός μας μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 (σφραγίδα Ταχυδρομείου), τα εξής δικαιολογητικά:

- Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα αναφέρεται και η ξένη γλώσσα στην οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

- Βιογραφικό σημείωμα.

- Αντίγραφα πτυχίων και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το πτυχίο χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού).

- Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.

- Δύο συστατικές επιστολές.

- Αποδεικτικό γνώσης μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής). Όσοι είναι κάτοχοι πτυχίου επιπέδου Proficiency για την Αγγλική, Sorbonne για τη Γαλλική, Oberstufe για τη Γερμανική και Diploma Superiore για την Ιταλική, απαλλάσσονται της εξέτασης. Όταν δεν υπάρχει αποδεικτικό, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ξενόγλωσσο κείμενο συναφές προς τις ειδικεύσεις του Προγράμματος.

- Αποδεικτικά στοιχεία τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας.

- Φωτοτυπία ταυτότητας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των δικαιολογητικών θα γνωστοποιηθούν οι ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων και θα ειδοποιηθούν οι υποψήφιοι.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης στα τηλ. 26510- 07117 και 26510-07183 ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος http://arts.uoi.gr.