Οι τρεις εναλλακτικές


Εν όψει της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου-Ιουλίου 2020 και δεδομένων των εξαιρετικών συνθηκών οι οποίες ισχύουν στο ΕΚΠΑ, και μετά από διαβούλευση με Κοσμήτορες και Προέδρους του Ιδρύματος, το Πρυτανικό Συμβούλιο γνωστοποιεί τα εξής:

Οι ειδικές συνθήκες επιβάλλουν ειδικές ρυθμίσεις και ειδικές προβλέψεις ώστε, αφενός, να προστατευτεί η υγεία όλων των εμπλεκομένων στις εξετάσεις, Καθηγητών και Φοιτητών, και αφετέρου να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο και η αξιοπιστία των εξετάσεων. Ταυτόχρονα πρέπει να ληφθεί υπόψη η οδηγία του Υπουργείου Παιδείας το οποίο, καλεί «τα αρμόδια όργανα των Α.Ε.Ι., στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις, μετά την έκδοση των σχετικών οδηγιών από τους αρμόδιους φορείς και αφού γνωστοποιηθεί σε όλους το κανονιστικό πλαίσιο, όπως αυτό θα διαμορφωθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης πανδημίας COVID-19». Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το ΕΚΠΑ στην παρούσα φάση ανακοινώνει γενικές κατευθύνσεις σχετικά με το ζήτημα των εξετάσεων:

Οι διαθέσιμοι εναλλακτικοί τρόποι εξέτασης είναι:       

α) Προφορική εξέταση κατά τρόπο ώστε να προστατεύεται η υγεία των συμμετεχόντων και να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο της εξέτασης. Η προφορική εξέταση με φυσική παρουσία μπορεί να γίνει με σχετικά εύκολη τήρηση των γενικών κανόνων προστασίας. 

β) Γραπτές εξετάσεις με φυσική παρουσία με σχετικά μικρό αριθμό φοιτητών, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση μεταξύ των εξεταζόμενων. Αυτού του είδους η εξέταση, μπορεί να είναι απαραίτητη ιδιαιτέρως σε Τμήματα και Σχολές με μεγάλο αριθμό φοιτητών αλλά βεβαίως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την εξέταση μικρού αριθμού φοιτητών.

γ) Αξιολόγηση μέσω εργασιών ως εναλλακτική μορφή εξέτασης. Πρόκειται για δοκιμασμένο τρόπο αξιολόγησης που ήδη αξιοποιείται από διάφορες Σχολές και Τμήματα του ΕΚΠΑ και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα.

Σε κάθε αίθουσα εξετάζεται συγκεκριμένος αριθμός φοιτητών, ο οποίος εξαρτάται από  το μέγεθος της αίθουσας (με βάση τις γενικές οδηγίες) και από την τήρηση της απόστασης του 1, 50 - 2 περ. μέτρων μεταξύ των εξεταζόμενων.

Οι Σχολές και τα Τμήματα καθορίζουν ποια ακριβώς έδρανα σε κάθε αίθουσα θα καταλαμβάνουν οι εξεταζόμενοι και ανακοινώνουν εγκαίρως ποιοι φοιτητές θα εξεταστούν σε ποια αίθουσα με βάση την αλφαβητική σειρά ή τον αριθμό μητρώου, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

Μεταξύ του τέλους της μιας εξέτασης και της έναρξης της επομένης θα πρέπει να μεσολαβεί ένα διάστημα τουλάχιστον μιας (1) ώρας για την αποφυγή συνωστισμού και την απολύμανση του χώρου.

Ο χρόνος διάρκειας της εξέτασης συστήνεται να μην ξεπερνάει τη μιάμιση ώρα

Σε Σχολές με πολλά Τμήματα και μεγάλο αριθμό μαθημάτων και φοιτητών, θα χρειαστεί ενδεχομένως να πραγματοποιηθούν εξετάσεις και το Σάββατο, καθώς και να υιοθετηθεί κάθε άλλη πρακτική που διευκολύνει την εξέταση στις παρούσες συνθήκες (π.χ. οι εξεταζόμενοι σε ένα μάθημα να κατανεμηθούν στον απαιτούμενο αριθμό τμημάτων και να εξεταστούν σε διαφορετικές ημέρες ή ώρες).

Οι φοιτητές θα υποχρεούνται, όπου απαιτείται, να δηλώσουν λίγες ημέρες πριν από την εξέταση ότι θα λάβουν μέρος σε αυτή. Διαφορετικά η συμμετοχή τους δεν θα είναι δυνατή.

Με αναρτήσεις στις ιστοσελίδες των Σχολών και Τμημάτων, στην ηλεκτρονική τάξη, καθώς και στις εισόδους των αιθουσών εξέτασης υπενθυμίζουμε στους φοιτητές τα μέτρα προστασίας και την ανάγκη τήρησής τους. Ταυτόχρονα οργανώνονται, ανάλογα με τις συνθήκες σε κάθε Τμήμα, τρόποι απολύμανσης των εδράνων πριν από κάθε εξέταση.

Με ευθύνη του διδάσκοντος και των αντιστοίχων Τμημάτων και Σχολών θα ληφθεί πρόνοια για την εξέταση με άλλο πρόσφορο τρόπο (πλην της εξέτασης με φυσική παρουσία) για φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και ΑμΕΑ, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε Τμήματος.

Η εξεταστική περίοδος συνιστάται να αρχίσει με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των μαθημάτων και να διαρκέσει μέχρι το τέλος Ιουλίου, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έλλειψης αιθουσών λόγω των επιβεβλημένων μέτρων τήρησης απόστασης μεταξύ των εξεταζομένων. Οι εξετάσεις ορισμένων μαθημάτων δύναται να εκκινήσουν πριν την ολοκλήρωση των εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων άλλων μαθημάτων, εφ’ όσον τα Τμήματα κρίνουν ότι αυτό είναι δυνατό.