Ποιοι αθλητές εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση;

Βγήκαν τα αποτελέσματα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Κείμενο: Γεωργία Καρκάνη

Τα αποτελέσματα των εισαγόμενων αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι πλέον διαθέσιμα μέσω διαδικτύου. Θα τα βρεις στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://results.it.minedu.gov.gr και www.minedu.gov.gr (η ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων).

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πληκτρολογούν στο σχετικό πεδίο τον κωδικό αριθμό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο). Μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 210 3442017, 210 3442706 και 210 3443049.

Οι εγγραφές γίνονται από τις 8/11 μέχρι τις 20/11, με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος επιτυχίας ενός υποψηφίου:

α) Αίτηση εγγραφής.

β) Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.  2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), τίτλου απόλυσης.

γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας. 

δ) Τέσσερις φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.